Door op 16 juni 2017

PvdA Weert dient 6 motie`s in bij de “Voorjaarsnota”

De PvdA Weert heeft afgelopen donderdag 15 juni 2017 6 motie`s ingediend. Allemaal punten waar de PvdA Weert voor staat en blijft vechten. Ook zullen wij ons in blijven zetten voor de inwoners van Weert.

Hier de 6 motie`s:

1. motie terugdraaien bezuiniging kinderboerderij

2. motie 75 sociale huurwoningen en 50 starterswoningen

3. motie behoud Mouttoren

4. motie terugplaatsing laad- en loskraan Landbouwbelang

5. motie voorkomen werkeloosheid en minder jongeren zonder startkwalificatie

6. motie maatwerk armoede bestrijding

Hieronder het volledige verslag van Fanida Kadre Fractievoorzitter.

Voorzitter,

Vandaag behandelen we voor de laatste keer in deze coalitieperiode de voorjaarsnota, of zoals die dit jaar heet de “Kadernota 2017”. Een nota die goed leesbaar en transparant is. De kadernota is een doorkijk naar de komende begroting, maar wij willen toch ook terugblikken.

We leven in onzekere tijden, niet zozeer hier in Weert maar toch zeker wel als we kijken naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt heeft invloed op ons dagelijks leven, of we ons daar nu van bewust zijn of niet. De wereld lijkt steeds kleiner te worden, is veel sneller en veel dynamischer. Met wereldleiders als Trump en Poetin, brandhaarden in het Midden-Oosten en aanslagen dichter bij huis worden zekerheden “onzekerheden”en grijpen mensen terug naar hun eigen vertrouwde omgeving. Maar ook hier zijn de verschillen in politiek Den Haag groter dan ooit, de kabinetsformatie laat veel te lang op zich wachten waardoor het vertrouwen in de politiek verder daalt. Juist in deze tijden moeten er compromissen gesloten worden en moeten leiders hun verantwoordelijkheid nemen! Maar nu weer terug naar ons Weert…

In de afgelopen coalitieperiode zijn een hoop zaken gerealiseerd, sommige dossiers liepen al langer en werden nu afgerond, andere dossiers werden opgepakt en tot een mooi einde gebracht; afhankelijk van het onderwerp werden deze zaken al dan niet gesteund door de PvdA fractie. Een aantal dossiers is helaas op de plank blijven liggen: te denken valt bijvoorbeeld aan het milieu, duurzaamheid, de binnenstad, de verkoop van bedrijventerreinen. In de laatste maanden wordt er nu een inhaalslag gemaakt, maar de afgelopen jaren is hier onvoldoende aan getrokken.

Opvallend bij de terugblik is dat de inhoud van de voorjaarsnota’s/kadernota, met uitzondering van het document “Kiezen met Visie”, nagenoeg hetzelfde is gebleven. Bij het lezen van deze kadernota dachten wij dat wij de voorjaarsnota van vorig jaar aan het lezen waren. Natuurlijk lopen veel zaken een aantal jaren door waardoor ze steeds weer terugkomen, maar hier lijkt het wel alsof zaken, die niet gerealiseerd worden in het ene jaar, met alle gemak worden doorgeschoven naar het volgende jaar!

Er worden in de kadernota een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen geschetst, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, maar ook als het gaat om de samenstelling van het aantal WW-gerechtigden in Weert. Willen we in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan dan zullen we nu al moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Merkwaardig is het dan ook dat door het college in deze kadernota wel wordt opgemerkt dat de gemeente een passend antwoord moet vinden op de ontwikkelingen ten aanzien van wonen, werk, economie, zorg en welzijn, maar dat er tegelijkertijd wordt gesteld dat pas in de komende periode de consequenties en oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt zullen worden.

Geacht college, wij missen de vergezichten, wat is de ambitie voor de langere termijn, wat moet er op de agenda van bijvoorbeeld 2030, wat zijn de plannen voor de leefbaarheid in de kerkdorpen, hoe zit het met onze toeristische voorzieningen? Dit is slechts een greep van de vragen waarop wij antwoorden moeten formuleren willen wij in de toekomst niet achter de feiten aanlopen. Wij vragen het college dan ook nadrukkelijk om bij de begroting 2018 met passende antwoorden te komen ten aanzien van de geschetste trends en ontwikkelingen in deze kadernota!

Als we kijken naar de voorstellen vanuit “Kiezen met Visie” dan kan worden vastgesteld dat een groot aantal van deze voorstellen is gerealiseerd, waarschijnlijk niet altijd even gemakkelijk maar het is uiteindelijk wel gelukt. Een tweetal zaken die toch nadere aandacht verdienen zijn de exploitatie van de kinderboerderij en de subsidieaanvraag Punt Welzijn.

Tijdens het traject van Kiezen met Visie hebben wij er al voor gepleit om de exploitatie van de kinderboerderij niet uit te besteden aan private partijen. Nu blijkt dat onze zorgen terecht waren en dat deze bezuiniging op de exploitatie van de kinderboerderij wellicht meer schade aanricht dan dat het ons als gemeenschap iets oplevert (motie terugdraaien bezuiniging kinderboerderij).

Als we inzoomen op Punt Welzijn dan kunnen we stellen dat van de bezuinigingstaakstelling van 150.000,- euro in 2017 er per saldo maar 60.000,- euro gerealiseerd gaan worden omdat de gemeente aan de lat staat voor de eenmalige frictiekosten van 90.487,- euro. Punt Welzijn is vanwege eerdere bezuinigingsrondes niet in staat om dit te financieren. Als PvdA fractie kunnen wij niet anders dan concluderen dat Punt Welzijn door de bezuinigingen van Kiezen met Visie onevenredig hard is getroffen!

Vreemd is het dat dit jaar de kadernota niet wordt vastgesteld, maar er alleen kennis van zal worden genomen. Normaal gesproken biedt het college een dergelijk belangrijk document ter vaststelling aan en besluit de raad, indien het gepresenteerde onvoldoende is, om het slechts voor kennisgeving aan te nemen. Wil het college hier alvast voorsorteren en vindt zij ook dat de nu voorliggende kadernota onvoldoende is qua inhoud en ambities?!

Programma 1: Woonklimaat

Voorzitter, in programma 1 kunnen we lezen dat er herbestemming gaat plaatsvinden van leegstaand vastgoed in de binnenstad tot (sociale) huurwoningen. In principe een prima uitgangspunt van dit college, maar dit gaat de PvdA fractie nog niet ver genoeg. Niet duidelijk is namelijk of het uiteindelijk daadwerkelijk zal gaan om sociale huurwoningen. Daarnaast missen wij in deze kadernota de ambitie om starterswoningen te bouwen om zo jongeren aan je stad te binden. Als PvdA fractie pleiten wij er dan ook voor om in Weert 75 sociale huurwoningen en 50 starterswoningen te realiseren, verspreid over de gehele gemeente (motie 75 sociale huurwoningen en 50 starterswoningen).

Op dit moment staat de afbraak van de historische “Mouttoren” ter discussie. Nog afgezien van het feit dat het hier een monument betreft van de hand van Weertenaar Pierre Weegels, dat waarschijnlijk niet eens afgebroken mag worden, is de vraag of er daadwerkelijk een serieus onderzoek is gedaan naar een mogelijke herbestemming anders dan woningbouw. Historiserend bouwen lijkt het toverwoord maar heeft niets te maken met Weerts roemruchte verleden. Als PvdA Weert vinden wij dan ook dat de Mouttoren niet afgebroken mag worden (motie behoud Mouttoren).

Vrijwel tegelijkertijd doemt de discussie van de laad- en loskraan van het voormalige “Landbouwbelang” ook weer op. Ook hier betreft het een monumentaal industrieel voorwerp. Het is geruime tijd geleden opgeslagen in Roermond en momenteel is het gedeeltelijk weer terug in Weert. Het was zeer nadrukkelijk de bedoeling dat de kraan een plek zou krijgen aan de kanaalboulevard. Voordat de tand des tijd toegeslagen heeft, zou hier een respectvol besluit over genomen moeten worden (motie terugplaatsing laad- en loskraan Landbouwbelang).

Programma 2: Economie

De economie zit momenteel mee, de werkgelegenheid stijgt enorm, maar toch lijken wij hier minimaal van te profiteren in Weert en in Midden-Limburg. De werkgelegenheidsontwikkeling behoort hier helaas tot de laagste van Nederland. Wil je jongeren aan je binden en aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten Weert dan zul je als gemeente extra moeten gaan inzetten in het creëren van werkgelegenheid. Anderzijds moet je als gemeente ook de nodige zorg en aandacht besteden aan ouderen en kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen en steeds verder van de reguliere arbeidsmarkt dreigen te komen. De ambitie ten aanzien van het voorkomen van werkeloosheid en de toeleiding van jongeren naar een startkwalificatie moet hoger, 20 minder uitkeringen en 10% minder jongeren zonder startkwalificatie is een minimale ambitie (motie voorkomen werkeloosheid en minder jongeren zonder startkwalificatie).

Programma 3: Zorg

Geen enkel kind mag in armoede opgroeien. Helaas is de realiteit heel anders. Vanuit de gemeente wordt er veel gedaan om armoede te bestrijden, vooral ook waar het gaat om armoedebestrijding gericht op kinderen. Op papier zijn het mooie ambities en aantallen, maar achter ieder getal schuilt een kind, een moeder, een vader, een gezin dat het hoofd iedere maand weer boven water probeert te houden en de eindjes aan elkaar probeert te knopen. Alle goede bedoelingen en plannen ten spijt zijn er nog steeds gezinnen in Weert die opgroeien in armoede en die niet bekend zijn bij de gemeente en ook niet bekend zijn met de voorzieningen die er aangeboden worden om mensen in armoede te helpen. Of dit nou komt door schaamte of door andere oorzaken. Het is aan ons als gemeente om de doelgroep voor 100% in beeld te krijgen en maatwerk te leveren (motie maatwerk armoedebestrijding).

Programma 4: Participatie

De leefbaarheid van een stad begint bij de sociale samenhang in wijken en dorpen. Weert is wat dat betreft een mooie, sociale gemeente om in te leven. De komst van het AZC en de opvang van vluchtelingen door de Weerter samenleving heeft dit wederom bewezen. Maar toch verhardt de samenleving in z’n algemeenheid en lijkt het wel alsof we steeds minder van elkaar kunnen verdragen. Als je tot een bepaalde “minderheid” behoort dan moet je je extra bewijzen in deze maatschappij, of het nou om gehandicapten, vluchtelingen, ouderen, allochtonen of LHBTI’ers gaat. Het is daarom ook een compliment waard dat er bijvoorbeeld een “diversiteitsplatform” in Weert komt. Juist in deze tijden is het van belang dat diverse organisaties en groeperingen elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken. Helaas zien we nog teveel dat de reguliere organisaties, die de wegen wel weten te bewandelen, het beste gehoord worden. Het is mooi als bepaalde initiatieven vanuit de eigen kracht van inwoners komen, maar ons pleidooi is om ook de organisaties en groeperingen die niet altijd op de eerste rij zitten en op de achtergrond een essentiële bijdrage aan de sociale cohesie in onze gemeente leveren, ook hun de nodige ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Programma 5: Financiën

De financiën zien er in eerste instantie positief uit, totdat je de lijst met prioriteiten erbij pakt en ziet dat bij een aantal belangrijke zaken een p.m. post vermeld staat, te denken valt bijvoorbeeld aan het “strategisch personeelsbeleid”, het “aanvalsplan armoede” en de “verbouwing basisschool St. Jozef Altweerterheide”. Zaken waarover de raad een besluit moet nemen en in het verlengde daarvan de nodige financiën voor beschikbaar moet stellen. De cruciale discussie is dan ook of je kiest voor een sluitende meerjarenbegroting of voor de uitvoering van zaken die belangrijk zijn voor je stad?

Voorzitter, er lijken wel miljoenen in het verschiet te liggen, maar de truc moet nu niet weer uitgehaald worden om voor de verkiezingen de belastingverhoging op 0 te zetten om deze na de verkiezingen weer dubbel en dwars binnen te halen!

Tot slot: Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd…aldus Wikipedia. Raadsvergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente Weert en worden gelivestreamd op MLA-tv. Het klinkt heel indrukwekkend maar is dat allerminst. Het is ongelooflijk maar een radio-uitzending zou mogelijk zelfs interessanter zijn. Beelden uitzenden met alleen de spreker in beeld zijn dodelijk saai. Op elkaars signalen reageren of het resultaat van contact waarnemen zoals Wikipedia schetst is volstrekt niet aan de orde. En waar gaat het om? De politiek dichter bij de burger brengen? Not in this way, in goed Nederlands! Sterker nog: op deze manier vervreemden burgers van hun stadsbestuur. Zend voor de raadsvergadering een interview of gesprek uit over de raadsagenda of een actualiteit. Vul schorsingen en pauzes in met achtergrondinformatie. Of een kort gesprekje met een politicus of aanwezige toehoorder. Kaart na de raadsvergadering nog wat na. Ja, dat kost energie en geld, maar is dat onoverkomelijk?

De PvdA fractie Weert wil haar waardering en dank uitspreken voor de inzet en ondersteuning van ons ambtelijk apparaat. Daarnaast willen wij natuurlijk ook de griffie, de bodes en de beveiliging bedanken.

Weert, 15-06-2017

PvdA fractie Weert