Door op 23 november 2016

PvdA Weert Amendementen over Subsidie. (1)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 november 2016,

1.Onderwerp: subsidie Beej Bertje

Overwegende dat: • voorgesteld wordt de subsidie van € 14.685,= per jaar aan de Dorpsraad Laar voor het gebruik van de accommodatie Beej Bertje volledig te laten vervallen, waarbij een geleidelijk afbouw wordt toegepast ;

• de in deze wijkaccommodatie plaatsvindende activiteiten echter een maatschappelijke meerwaarde hebben;

• dit een positief effect heeft op de sociale samenhang van het dorp;

• deze subsidie derhalve in stand gelaten dient te worden;

• er dan ook geen aparte dorpsaccommodatie op Laar hoeft te komen;

Wijzigt het voorstel als volgt,

Voegt achter punt 1 toe: “…,met uitzondering van het laten vervallen van de subsidie van zaal Beej Bertje van € 14.685,= per jaar;” En draagt het college op de nota en bijlagenota hierop aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag, Fractie PvdA, M. Zaaboul

2. Onderwerp: natuur- en landschapsvisie 2016

Overwegende dat: • Het wenselijk is dat de raad betrokken wordt bij de keuzes met betrekking tot de uitvoering;  • Een jaarlijkse verantwoording van de inzet en middelen hier niet voldoende aan tegemoetkomt;

Voegt aan het voorstel een punt 4 toe luidende: Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma en de middelen hiervoor nog een voorstel aan de raad voor te leggen. en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA M. Zaaboul, Fractie CDA P. Sijben , Fractie DUS Weert I. Beenders.