15 januari 2014

Fileleed A2

PERSBERICHT

Statenleden Alouis Heijmans en Lia Roefs hebben namens de fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Limburg schriftelijke vragen aan het Provinciebestuur gesteld naar aanleiding van het fileleed op de A2. De problemen doen zich vooral voor op de A2 tussen Weert Noord en Eindhoven. Niet alleen het bedrijfsleven ondervindt hiervan veel schade, zeker ook de natuur en het milieu hebben hieronder te lijden.
De kans dat er voor 2023 ook maar iets aan deze situatie verandert door maatregelen vanuit Politiek Den Haag is uiterst twijfelachtig. Maar het is de vraag of we dit zomaar moeten accepteren.
De gemeenten in de regio Weert hebben een plan van aanpak opgesteld om het ministerie te overtuigen van de noodzaak om na 2020-2023 de A2 te verbreden tussen het Vonderen en Leenderheide. Dezelfde gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor het verzamelen van actuele meetgegevens en doen in SRE verband er alles aan om hun Uitvoeringsplan Economische Zaken actueel op de agenda te houden om aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven.
De Statenfractie PvdA vraagt aan het College van Gedeputeerde Staten welke concrete activiteiten er zijn ondernomen om de problematiek van de A2 in Den Haag op de politieke agenda te krijgen. Daarnaast vraagt zij om met de gemeente Weert en de omliggende gemeenten en met de provincie Brabant gezamenlijk een actie te starten om het proces van planvorming te versnellen om te komen tot verbreding A2, (al is het maar met spitsstroken) zodat in ieder geval in 2020 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering. Het is van belang om tot die tijd alternatieven uit te proberen om de file-druk op de A2 te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan uitbreiding openbaar vervoer, stimuleren van carpooling.

Fractie PvdA in Provinciale Staten van Limburg

Meer informatie:        Alouis Heijmans   0495 52 19 98

Lia Roefs  06 53 53 01 23

vragen art 38 PvdA inzake fileleed A2