Door op 1 november 2016

Algemene Beschouwingen PvdA Weert ,Begroting 2017

Voorzitter,

Vandaag woensdag 2 november 2016 behandelen we de begroting van 2017. De begroting voor het laatste volle zittingsjaar van deze raadsperiode. Positief is het dat deze begroting sluitend is en zelfs een overschot laat zien en dat meerjarig.

De toekomst lijkt er weer zonnig uit te zien. Dat is echter slechts gedeeltelijk waar. Want ook dit jaar wordt evenals volgend jaar stevig bezuinigd. Welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur; overal zal men de komende jaren merken dat er verder bezuinigd gaat worden.

Ook de belastingen gaan verder omhoog. Totaal wordt er dit jaar nog 1,8 miljoen bezuinigd en omgebogen. De burgers zullen het merken.

Het openbaar groen wordt minder fraai. 

Blijft het wijkgebouw wel open? 

Wat blijft er over van het muziekonderwijs. 

Kan ik straks nog met de kinderen naar het hertenkamp?

De gemeentelijke bezuinigingen komen bovenop de bezuinigingen die door het rijk worden opgelegd en waar de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de hulp bij de huishouding of de jeugdzorg.  Het is dus van belang om kritisch naar deze begroting te kijken. Dat hebben we als PvdA dan ook zeker gedaan.

Natuurlijk moeten we eerlijk zijn. Nederland krabbelt op van een diepe economische crisis. Bezuinigen was onvermijdelijk. Ook de PvdA heeft daar haar verantwoordelijkheid genomen. Ook daar wanneer sommige coalitiepartijen liever wegdoken voor die verantwoordelijkheid.

We gaan ook zeker niet voorstellen om alle bezuinigingen terug te draaien. Wel zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en daar waar zaken dreigen te ontsporen met voorstellen komen.

Voor alles willen we als PvdA nadrukkelijk aandacht vragen voor die burgers van Weert die het hardst getroffen zijn door de crisis en waarvoor de zon zeker nog niet gaat schijnen. We denken vooral aan de burgers die rond moeten komen van het sociaal minimum en die zonder onze steun langdurig aan de kant staan.

De PvdA is blij dat er niet bezuinigd wordt op het minimabeleid. Armoede komt echter ook voor bij mensen met een hoger inkomen. Denk aan mensen met schulden of middenstanders met hoge aflossingen op investeringen. Met andere woorden: gewone gezinnen kunnen door omstandigheden in een positie komen waardoor ze door de bodem zakken.

 

De PvdA heeft vooral oog voor de kinderen in deze gezinnen. Kinderen mogen nooit de dupe worden van de armoede van hun ouders en moeten ook een eerlijke kans krijgen deze armoede te ontstijgen. Daarom juichen we toe dat het kabinet weer ruimere mogelijkheden heeft gecreëerd voor bijzondere bijstand in het kader van de gemeentelijke inkomensondersteuning. Voor dit laatste doel trekt het kabinet zelfs €100 miljoen extra uit, specifiek naar gemeenten om armoede onder kinderen aan te pakken/bestrijden. Op deze manier versterken we de vorming van jonge mensen en hun kansen in de maatschappij.

Wethouder hoe gaan wij als gemeente Weert met deze gelden om?

 

Geen kind mag opgroeien in armoede. Maar dat is niet voldoende. De PvdA is dan ook van mening dat er duidelijke en makkelijke communicatie moet zijn, die begrijpelijk is voor iedere burger in Weert.

Voor veel burgers is het onmogelijk om de weg te vinden in de jungle van verschillende regelingen die er in het sociaal domein bestaan. Ze lopen daardoor geld mis waar ze recht op hebben en komen onnodig in de financiële problemen. Dit probleem is meerdere malen aangegeven door burgers zelf.

 

Naast goede voorlichting zou er een duidelijk heldere sociale kaart moeten zijn om inwoners, vrijwilligers te helpen om een weg te vinden in het Weertse sociaal netwerk van sociale initiatieven en organisaties.

Deelt u onze mening en vindt u dat er een sociale kaart moet komen voor onze gemeente en welke andere ideeën heeft u om burgers met hulpvragen te ondersteunen?

 

De beste manier om armoede te bestrijden is om mensen aan het werk te helpen en sociaal actief te maken. We pleiten ervoor dat we actief mensen ondersteunen die problemen hebben om hun financiën te beheren, vastlopen in de overheidsjungle, slecht kunnen lezen en schrijven, digibeet zijn, in een sociaal isolement verkeren en buiten de samenleving staan. Mensen en vooral jongeren die niet via een normale baan aan de slag kunnen.

 

Bij de PvdA geldt het uitgangspunt: iedere burger telt mee en iedere burger doet mee. Voor alle duidelijkheid in de begroting staan veel maatregelen die de bovengenoemde thema’s proberen aan te pakken. Waar wij naar vragen is dat ook het college de wil, de passie en de betrokkenheid heeft om hier stevig aan te trekken zodat deze maatregelen ook succesvol zijn.

 

In dit kader vinden we het belangrijk dat er voldoende geld overblijft voor de WMO en zullen we de motie van DUS hierover mede-indienen. Ook zijn we blij met de prioriteiten van de leerwerkprojecten voor jongeren en de garantiebanen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze prioriteiten ondersteunen we van harte.

 

Eén van de groeiende problemen zijn ouderen met dementie. De gemeente kan het probleem niet oplossen, maar de negatieve effecten ervan wel beperken. Daarom komen we met een motie over een dementievriendelijke gemeente.

 

Eén van de zaken die de permanente aandacht heeft en had van de PvdA is de preventie van overmatig alcoholgebruik, zoals comazuipen bij jongeren. hierover hebben we al regelmatig de noodklok geluid. We zijn dan ook tevreden dat u voorstelt om extra geld vrij te maken voor het preventie en handhavingplan drank en horeca.

 

We zijn blij dat Swim2Play verder wordt uitgerold. Het is belangrijk dat kinderen meer vertrouwd worden gemaakt met zwemmen. Dat is goed voor hun gezondheid en hun veiligheid.

Wel moet ons als PvdA van het hart dat wij gelijk hadden toen wij tegen afschaffing van het schoolzwemmen en de kortingen op het zwembad waren. U had zich rijk gerekend bij deze bezuiniging en dat klopte niet. Wij gaven en geven het geld liever uit aan kinderen die zwemmen dan aan een leeg zwembad dat meer geld kost omdat er niemand zwemt.

Jammer is het dat een aantal kinderen hiervan onnodig de dupe is geworden.

 

Willen we een samenleving hebben waar iedereen kan meedoen is de inzet van het welzijnswerk van het grootste belang. We hebben nooit gezegd dat er niet bezuinigd kan worden op Punt Welzijn, maar om hierop straks niet onnodig lesgeld te moeten betalen zoals bij het zwembad pleiten we ervoor om een gedeelte van de nog uitstaande bezuinigingen niet door te laten gaan. Als PvdA komen hierover met een amendement.

 

Voor de PvdA is het ook belangrijk dat we investeren in de kwaliteit van de stad, de dorpen, de wijken en buurten. We vinden de ontwikkeling van Weert-West één van de grote projecten. Van groot belang is hierbij de renovatie van de Lichtenberg. Nogmaals onze oproep om nadrukkelijk naar de inbreng van vrijwilligers te kijken.

Gelukkig staat er dit jaar een ambitie voor het verkopen van bedrijfsterreinen, al is een streefwaarde van 7 hectaren wel erg mager. Zeker ook waar we nog altijd heel veel grond in de aanbieding hebben.

Hoe zit het overigens met de ontwikkeling van het Van der Valk hotel en de weerstand van Nederweert? Daarnaast is het van belang een wat grotere onderneming naar Weert te halen. Dat zorgt voor extra werkgelegenheid voor veel lokale ondernemers.

Ook de aanpak van de binnenstad is van groot belang. Al vaak genoeg hebben we aandacht gevraagd voor de leegstand. Het blijft opmerkelijk dat interessante winkelketens Weert links laten liggen om zich wel te vestigen in dorpen met een veel kleiner marktbereik. Wat gaat er in Weert fout?

 

Waar we moeite mee hebben is de aanpak van het Waterfront. Wie er objectief naar kijkt moet vaststellen dat het gebied er prima bij ligt en er andere zaken zijn die meer aandacht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Dries. Een plein met voldoende potentie voor bedrijvigheid dat er maar zielig bij ligt. Alleen de trottoirs aanpakken is te mager. Het hele plein moet eigenlijk op de schop. Hier dienen wij dan ook een amendement in.

 

Het heeft ons zeer verbaasd dat groot onderhoud van de recreatieve fietsroutes wordt uitgesteld. Zeker wanneer deze op sommige plekken onveilig zijn. Als groenste regio van de wereld wil je Weert toch toeristisch verkopen? Dan moet je ook investeren.

Tja en dan cultuur en het museum. Weert Lokaal en de VVD hebben de afgelopen 14 jaar zo vaak gedraaid dat zij en dus wij weer terug bij af zijn. Het was VVD wethouder Peeters die toen met een bijna vergelijkbaar plan kwam. Daarna is er niets gebeurd behalve plannen maken. De conclusie is dat het huidige museum nu echt verouderd is en in een slechte staat van onderhoud. Wij vragen ons af of het nu wel een serieus plan is. Of is dit de afleidingactie om nog eens 14 jaar niets te hoeven doen? De discussie zullen we uitvoerig moeten voeren, gekoppeld aan een cultuurnota die nog moet verschijnen. Maar onze vraag is nu of de Poort van Limburg, wat betreft het gedeelte dat een kantoorfunctie heeft, niet een beter en goedkoper alternatief is?

Gelukkig wordt er wel veel gedaan voor de jongerenhuisvesting en de bouw van betaalbare huurwoningen. We vragen wel aandacht voor een goede spreiding over alle wijken. Investeren in de wijken blijft belangrijk en we hebben na de mening van de PvdA een morele verantwoordelijkheid om enkele straten in Moesel aan te pakken. Een prioriteit die het niet gehaald heeft moet volgens ons alsnog worden opgepakt. We zullen daarover een motie indienen.

Leefbaarheid in de dorpen is belangrijk. Wij vinden als PvdA dat Laar daar ook recht op heeft en de oplossing Beij Bertje is volgens ons de goedkoopste en slimste variant is, we komen eind november hierop terug.

Zorgen maken we ons over de positie van de basisschool in Swartbroek.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor de PvdA. Zeker waar het schooljeugd betreft. Daarom vinden we het onbegrijpelijk dat het college ervan afziet om vrijliggende fietspaden aan te leggen bij de rotonde Ringbaan Oost / Edisonlaan / Molenakkerdreef.

Voorzitter,

Ooit in een grijs verleden, Pierre Sijben zal het exacte jaartal nog weten, werd Weert Milieustad van Nederland. Het kunstwerk dat we daarvoor kregen staat ergens weg te kwijnen. De verantwoordelijk wethouder had zijn wortels in de landbouw. Nu hebben we de meest groene wethouder ooit die verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

Maar alles verzandt in nota’s en geklets. Al vorig jaar hebben we als PvdA ons hierover boos gemaakt. Dus nogmaals onze motie om te komen met actie. Laten we zo snel mogelijk zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnecollectoren om onze eigen stroom op te wekken. Zo moeilijk is dat toch niet. Niet kletsen maar gewoon doen.

Als Weert moet je niet als hekkensluiter met de rode lantaarn achteraan lopen maar koploper zijn. Dat zijn we verplicht aan onze jeugd. Dat zijn we verplicht aan onze eigen reputatie als groenste regio in de wereld en als voormalige milieustad.

Voorzitter

Ter afronding nog een aantal gedachten ter overdenking. Een jaar geleden kwam het AZC naar Weert. De discussie over de opvang van vluchtelingen was stevig. Nu een jaar later kunnen we slechts vaststellen dat de vele angsten die er bestonden ongegrond waren.

Het is goed dat we als Weert onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat de medemenselijkheid en solidariteit heeft gezegevierd. Dank ook aan de vele Weertenaren die meegeholpen hebben om deze vluchtelingen een Warm Welkom in Weert te geven.

Laat dit ook een les zijn voor de toekomst. Want we leven in een gekke wereld waar veel gevaren ons bedreigen. Waar het makkelijk is om angst en haat te zaaien. Elkaar als vijand te zien.

We zijn echter niet machteloos. We zijn een krachtige samenleving. We hebben zoveel kansen en mogelijkheden om de wereld beter te maken. Door te geloven in elkaar. Door samen met elkaar de schouders er onder te zetten kunnen we zoveel bereiken.

Laten we dat vandaag doen in deze raad. Laten we dit samen met de burgers en gasten van Weert doen.

Want laten we een ding onthouden. Een nors gezicht kan de rest van je dag verpesten, maar de glimlach van een ander maakt je dag goed en is onbetaalbaar.

Voorzitter, hiermee beëindig ik de bijdrage van de PvdA. De PvdA fractie Weert wil haar waardering en dank uitspreken voor de inzet en ondersteuning van ons ambtelijk apparaat. Daarnaast willen wij natuurlijk ook de griffie, de bodes en de beveiliging bedanken.

 

Weert, 2-11-2016

 

PvdA fractie Weert