Een eerlijke samenleving voor iedereen.

De PvdA Weert staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, iedereen een prettig leven kan leiden en waar sociale en economische ongelijkheid aangepakt wordt. De overheid moet polarisatie en verdeling in de samenleving tegengaan en zich sociaal opstellen naar haar burgers.

De toenemende ongelijkheid in de samenleving, de sociale ontheemding en de gemankeerde verzorgingsstaat vragen om daadkracht, ook op lokaal niveau. Als we bestaanszekerheid voor iedereen nastreven, moet ongelijkheid worden aangepakt. De vrijemarkteconomie heeft ertoe geleid dat een steeds kleinere groep zich steeds meer kan veroorloven en een steeds grotere groep steeds minder. ‘Eerlijk delen’ is het sociaaldemocratische antwoord op hebzucht, egoïsme en onrechtvaardigheid.

Voor ons is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en zeggenschap. Een samenleving waar kinderen onbevreesd opgroeien, waar ze worden aangemoedigd om na te denken en creatief te zijn. Zo kunnen zij verder reiken dan het gangbare en vooruit komen. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, evenals sport en cultuur. Het hebben van (vast) werk is cruciaal om te kunnen voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijke woning. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het is een basisvoorwaarde voor een goed leven. De overheid kan niet direct voor geluk zorgen, maar zij kan wel de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wij willen mensen met elkaar in contact brengen en verbinden. Solidariteit is een van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving. Een samenleving waar we respect hebben voor elkaar en gelijkwaardigheid erkennen. Een samenleving waar discriminatie wordt bestreden wordt en waar onderling vertrouwen heerst. Wij pleiten voor een nieuwe economie die werkt voor mensen in plaats van andersom. Innovatie en investeringen zijn noodzakelijk maar wel dusdanig dat er een eerlijke verdeling tussen macht en inkomen ontstaat. Ieder bedrijf is een samenwerking tussen
arbeid en kapitaal. Het is niet eerlijk als alle winst naar het kapitaal gaat en de risico’s voor de werknemers zijn. Bedrijven die uitsluitend winst willen maken ten koste van mens en planeet, hebben geen bestaansrecht. Ondernemers die mens en planeet helpen, verdienen daarom meer ondersteuning.

Wij willen een nieuw vestigingsbeleid voor bedrijven in Weert, waarbij de komst van ondernemers met maatschappelijke verantwoordelijkheid én met specifieke maatregelen gestimuleerd worden. Dit kan door alleen nog vestiging van bedrijven toe te staan die hun werknemers een fatsoenlijk loon betalen en fatsoenlijk werk bieden. Afgezien van de ongewenste ‘verdozing’ van het landschap, kijken wij zeer kritisch of het aantal arbeidsplaatsen in verhouding staat tot de omvang van het gebouw. Vanzelfsprekend moet de gemeente een sociale werkgever zijn. Mensen en bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd moeten fatsoenlijk behandeld en betaald worden. Wij zetten ons in voor een verhoging van het minimumloon naar € 14,- per uur. Het is belangrijk dat de gemeente Weert als werkgever hierin het voorbeeld geeft. Mensen willen goed leven en tevreden kunnen zijn over hun huis, hun buurt en de school voor hun kinderen. Mensen willen vertrouwen hebben over hun kansen voor een goede toekomst. Als dit niet vanzelfsprekend is, of ver weg lijkt, moet er ondersteuning en zorg zijn.