9 september 2014

Vragen art. 40 RvO externen in commissies

 

Geacht college,

 

Als PvdA fractie Weert zijn wij zeer verontrust over het opheffen van de commissie voor de (B&W advies BW-007455, B&W besluit 140715-28) bezwaarschriften . Nu was het geen verrassing dat er iets met de commissie moest gebeuren. De huidige constructie waarbij de voorzitter – de portefeuillehouder van Sociale Zaken wethouder Litjens – adviseert aan B&W over de WMO-bezwaren, terwijl WMO onder Welzijn valt was geen gelukkige constructie.

In het coalitieprogramma is onder punt 3.4. over het “Meldpunt klachten” het volgende opgenomen:

Er wordt grote waarde gehecht aan het instellen van een onafhankelijk (van het gemeentebestuur) en transparant gemeentelijk contactpunt waar mensen terecht kunnen met klachten en problemen die zij ondervinden in het contact met de gemeente. Bezien moet worden of dit kan worden gerealiseerd vanuit een omvorming van huidige structuren die zijn belast met mediation activiteiten, dan wel bezig zijn met de afdoening van klachten en bezwaren van inwoners (commissie voor bezwaar / beroep en klachtencoördinator).

Merkwaardig is wel dat nu besloten is de bezwarencommissie op te heffen en te vervangen door ambtelijk horen door medewerkers bezwaar en beroep van de afdeling WIZ met onder het kopje “toekomst” een vaag verhaal over een mogelijke externe onafhankelijke commissie.

Dat in het licht van de komende grote veranderingen rond de WMO etc. de procedure rond de bezwaarschriften aanpassing behoeft moge duidelijk zijn. Maar ambtelijk horen door alleen de medewerkers van de afdeling WIZ lijkt ons niet de oplossing.

Nu is zelfs het kleine beetje onafhankelijkheid van de leden van de commissie afgeschaft en wordt hoog opgegeven van het voordeel van ambtelijk horen. In de toelichting staan nog wat merkwaardige voordelen:

-tijdwinst omdat er wekelijks hoorzittingen kunnen worden gepland;

-burgertevredenheid, bezwaarmakers vinden ambtelijk horen prettiger;

-kostenbesparing.

Naar aanleiding van de ontstane situatie heeft de PvdA fractie Weert een aantal vragen:

1. Is het schrappen van de bezwarencommissie een bezuinigingsmaatregel aangezien u spreekt van kostenbesparing? Zo niet, waarom niet?

2. Wie gaat de onafhankelijkheid waarborgen als interne ambtenaren gaan horen? Wie gaat wie controleren? Externe krachten zijn naar onze mening nodig – zeker met het oog op de grote veranderingen rond de WMO – voor de onafhankelijkheid, deelt u deze mening ook?

3. Waaruit concludeert u dat bezwaarmakers ambtelijk horen prettiger vinden? Is hier onderzoek naar gedaan?

4. Volgens het coalitieakkoord zou er een onafhankelijk meldpunt komen, waarom laat u dit principe nu los?

5. De coalitie heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, naar onze mening is het opheffen van de bezwarencommissie en ook het opheffen van de adviesverkeerscommissie hiermee in strijd, deelt u ons standpunt hierover ? Hoe denkt u de communicatie met het Platform gehandicapten Weert te laten verlopen nu de adviesverkeerscommissie is opgeheven, naar onze mening was dit een belangrijke gesprekspartner? Hoe gaat u burgerparticipatie verhogen als er nu commissies worden opgeheven waarin juist sprake was van burgerparticipatie ?

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

hoogachtend,

namens de PvdA fractie Weert,

F. Kadra