Door op 21 juni 2016

PvdA Weert Moties en Beschouwingen Juni 2016

Fractie van de PvdA Weert heeft onderstaande moties ingediend. De laatste weken is keihard gewerkt aan de voorjaarsnota 2016. Hierin wordt nogal wat kritiek geleverd.

B & W van Weert leggen een minimale voorjaarsnota voor. De PvdA Weert vindt dat er een visie ontbreekt.

Lees hieronder de kritiek en de moties van de PvdA Weert:

Voorzitter,

Vandaag behandelen we de voorjaarsnota 2016. Opvallend in deze voorjaarsnota is dat het college stelt dat deze is bedoeld om de raad verdere richting te geven. Het is volgens het college ook de bedoeling om aan de hand van de voorjaarsnota een richtinggevende discussie te gaan voeren over de plannen voor 2017.

Waar wij vorig jaar nog samen het intensieve traject “Kiezen met Visie” hebben gehad, hebben wij nu een minimale voorjaarsnota voor ons liggen. Er zijn een hoop plannen opgenomen in de voorjaarsnota, maar een daadwerkelijke onderliggende visie ontbreekt!

De motivering van het college is dat deze voorjaarsnota een uitwerking is van “Kiezen met Visie”, maar dat vinden wij te kort door de bocht. Net zoals wij het te kort door de bocht vinden dat de financiële gegevens in deze voorjaarsnota praktisch ontbreken. Hoe moeten wij een richtingegevende discussie met elkaar voeren als essentiële gegevens ontbreken? Wij zeggen niet per definitie dat het geen nu voor ligt slecht is, maar het wordt op deze wijze wel steeds lastiger om de plannen van het college te beoordelen en een goede inhoudelijke discussie met elkaar te kunnen voeren. Het is dan ook jammer dat wij op basis van zo weinig informatie een discussie moeten voeren; de plannen die voorliggen worden hiermee tekort gedaan en daarnaast worden wij als raadsleden ook beperkt in de uitoefening van onze taken!

Vanaf het begin hebben wij geweten dat het WinD-traject een grote impact op onze organistie en mensen gaat hebben. Toch wordt er bijna niet over gerept in de voorjaarsnota, hooguit met 2 persooneelsprioriteiten die dan ook nog als pm zijn opgenomen. Wederom schuift het college de discussie door naar een later stadium, namelijk tijdens de begrotingsbehandeling 2017. Ook de discussie over de PIO’s (leer-werk trajecten voor hoger opgeleiden/uitkeringsgerechtigden) wordt doorgeschoven naar de komende begrotingsbehandeling.

Als PvdA fractie Weert vragen wij het college dan ook om nu meer tekst en uitleg te geven over het WinD-traject en de PIO’s en de eventuele samenhang tussen deze twee trajecten.

Verder vragen wij ook aandacht voor het ‘anoniem solliciteren’. De diversiteit in onze samenleving neemt toe, helaas is het personeelsbestand binnen onze organisatie nog steeds geen afspiegeling van onze samenleving. Voor de PvdA fractie Weert is dit wel wenselijk. Door de mogelijkheid van anoniem solliciteren in te voeren krijgt iedereen dezelfde gelijke kans en geven wij als overheidsorganisatie het goede voorbeeld, ook richting het bedrijfsleven. (Motie 1 Anoniem solliciteren).

Misschien wel het meest opvallende aan deze voorjaarsnota zijn de nieuwe aanvragen van het college. Deze nieuwe aanvragen zorgen meteen voor een nadeel van in totaal € 220.040,- ten opzichte van het beschikbare budget volgens “Kiezen met Visie”! Met slecht 1.5 A4’tje worden deze nieuwe aanvragen, die nog eens een fors kostenplaatje hebben, in de voorliggende voorjaarsnota toegelicht!

Programma 1: Woonklimaat

Bij Weert-West lijkt het wel alsof dit college zich al rijk aan het rekenen is nog voordat er een steen van de Boostenzalen en de boerderijtjes ‘De Helmonder’ zijn verkocht. Wij kunnen als PvdA fractie Weert niet ontkennen dat er mooie ontwikkelingen plaatsvinden in het Weert-West gebied, maar een realistischer beeld ten aanzien van de dekkingsmiddelen voor de Lichtenberg zou beter zijn. Wij hebben altijd gezegd dat wij de Lichtenberg een warm hart toedragen. Het zou goed zijn als het verdienmodel voor de Lichtenberg inzichtelijk gemaakt zou kunnen worden. Daarnaast denken wij dat een beroep op vrijwilligers en maatschappelijke organisaties om de Lichtenberg weer toegankelijk te maken voor publiek een grote kans van slagen heeft. (Motie 2 Lichtenberg).

Programma 2: Economie

Voorzitter, als PvdA fractie Weert maken wij ons zorgen om de mensen die niet goed meekunnen in de samenleving, die aan de kant staan, in de schulden zitten, laag opgeleid of laaggeletterd zijn, in een maatschappelijk isolement zitten en moeilijk aan het werk kunnen komen. Het is voor deze doelgroep steeds lastiger om in deze dynamische en digitale samenleving mee te kunnen doen. Als PvdA fractie Weert hebben wij als uitgangspunt dat iedereen mee moet doen, maar dat betekent wel dat iedereen ook de kansen moet krijgen om op een volwaardige manier mee te kunnen doen. Wij zouden dan ook graag zien dat er meer aandacht komt voor deze doelgroep en er alles aan gedaan gaat worden om deze mensen net dat extra zetje in de rug te geven dat zij nodig hebben bij bijvoorbeeld het onderwijs en arbeidsparticipatie. (Motie 3 Extra ondersteuning).

Programma 3: Zorg

Als het om de zorg gaat is natuurlijk het meest in het oog springend de 3D’s. In het afgelopen jaar is er door onze organisatie veel werk verzet ten aanzien van de decentralisaties. De decentralisaties zijn zelfs op een zodanige wijze doorgevoerd dat wij als gemeente Weert een overschot gaan overhouden van ongeveer € 3.7 miljoen. Enerzijds is dit natuurlijk een mooie financiële meevaller, maar anderzijds dient zich de vraag aan of er niet op een zodanig ‘strakke’ wijze is gewerkt dat mensen niet de zorg hebben gekregen die zij daadwerkelijk nodig hadden? Voor de PvdA fractie Weert is het uitgangspunt dat mensen de zorg dienen te krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben. Daarom vinden wij ook dat de financiële meevaller geoormerkt moet worden voor de 3D’s en niet terug mag vloeien naar de algemene reserve en op die manier voor andere zaken gebruikt gaat worden. Het geld van de 3D’s is ook daadwerkelijk voor de mensen die de zorg nodig hebben! (Motie 4 3D’s).

Over zorg en financiën gesproken. De meeste asielzoekers maken gebruik van medische zorg binnen de gemeente waar zij tijdelijk in een AZC gehuisvest zijn. Bij verhuizing naar een gemeente waar zij zich uiteindelijk definitief zullen vestigen is er meestal geen sprake van een medische dossieroverdracht, hierdoor gaat er helaas veel informatie verloren. Onnodige medische onderzoeken moeten wederom plaatsvinden, dit is niet alleen vervelend voor de betrokkenen maar kost de samenleving onnodig extra belastinggeld. De PvdA fractie Weert vindt dan ook dat dit anders en beter geregeld moet gaan worden! (Motie 5 Medisch dossier asielzoekers).

Wat verder opvalt is dat bij ‘veiligheid’ de traditionele onderwerpen de revue passeren zoals woninginbraken en alcohol- en drugsgebruik. Natuurlijk zijn dit belangrijke onderwerpen, maar wij mogen onze ogen niet sluiten voor het nieuwe fenomeen dat radicalisering heet. De PvdA fractie Weert doelt hier op radicalisering in de meest brede zin van het woord, dus ook de verrechtsing in de samenleving en de verhuftering op social media. Wij beseffen dat dit misschien wel hele lastige en precaire onderwerpen zijn, maar het zijn wel onderwerpen die onze aandacht verdienen en niet meer alleen voorkomen in de Randstad. Wij pleiten er dan ook voor dat ten aanzien van het onderwerp radicalisering er in samenspraak met onze scholen, maatschappelijke partners die in Limburg al bezig zijn met dit thema en de provincie Limburg trainingen worden verzorgd op onze (middelbare) scholen. (Motie 6 Radicalisering)

Programma 4: Participatie

Voorzitter, over de samenwerking tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden is al veel gezegd en geschreven. Met verschillende wijk- en dorpsraden die weer bijna allemaal een andere ‘cultuur’ hebben is het lastig om een zodanig beleid te formuleren dat iedereen ermee uit de voeten kan. Toch hebben wij als gemeente Weert de inzet van de vele vrijwilligers bij de wijk- en dorpsraden hard nodig. Dat er felle discussies worden gevoerd op inhoud is niet erg, maar wat wel erg is is als wijk- en dorpsraden zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. Of dit nu komt door onze wijze van communiceren, ons veranderende beleid, een combinatie hiervan, of misschien wel iets totaal anders durf ik niet te zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat het uitgangspunt voor de PvdA fractie Weert is dat wij in gezamenlijkheid uit deze impasse moeten zien te komen waarin wij als gemeente met de wijk- en dorpsraden zijn beland. Ons voorstel is dan ook om iedere wijk- en dorpsraad een ‘vrij’ te besteden bedrag op jaarbasis te geven. De wijk- en dorpsraden dienen zich dan achteraf via een jaarrekening aan het college te ‘verantwoorden’. Hierdoor zijn wijk- en dorpsraden vrij in de besteding van hun jaarlijkse budget en wordt er toch op toegezien dat er correct met belastinggeld wordt omgegaan. (Motie 7 Wijk- en dorpsraden).

Programma 5: Financiën

Voorzitter, ten aanzien van de financiën wordt er gesteld dat het streven is om de OZB alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken en dat dit in 2015 achterliep op de planning maar is opgepakt. Wat staat hier nu precies en wat bedoelt het college concreet? Kunnen wij hieruit afleiden dat de verhoging van de OZB in de afgelopen jaren onnodig was? Heeft dit college de inwoners van Weert in de afgelopen jaren onnodig met lastenverhogingen geconfronteerd en blijkt dit nu achteraf gezien niet nodig te zijn geweest?

Tot slot:

De PvdA fractie Weert wil haar waardering en dank uitspreken voor de inzet en ondersteuning van ons ambtelijk apparaat. Daarnaast willen wij natuurlijk ook de griffie, de bodes en de beveiliging bedanken.

Weert, 22-06-2016

PvdA fractie Weert