Door op 23 november 2016

PvdA Weert Amendementen over Subsidie. (3)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 november 2016,

6. Onderwerp: subsidie Jan van Weert. Overwegende dat:

-Er sprake is van ongelijke behandeling en geen sprake van harmonisatie van het subsidiebeleid;

-Voor sportverenigingen de subsidie voor opleidingen vervallen is, terwijl zwemvereniging de IJsberen wel subsidie ontvangt;

-Scoutings-, harmonieën en zwemvereniging de IJsberen allen een opleidingssubsidie ontvangen;

-De scouting groepen bijvoorbeeld € 33,50 per jeugdlid ontvangen voor intensieve begeleiding;

-Een goede professionele begeleiding van jeugdigen echter los dient te staan van de soort vereniging;

-Bij turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert de begeleiding zeer intensief moet zijn om meerdere redenen: – risico op lichamelijk letsel; – per 5 à 7 turnsters is leiding noodzakelijk, groot aantal professionele leiders is derhalve noodzaak;

– zonder professionele leiding geldt de verzekering bij de KNGU niet; – zonder professionele leiding (jury) mag Jan van Weert niet meer deelnemen aan KNGU kampioenschappen;

-Jan van Weert 240 leden onder de 18 jaar heeft, waardoor Jan van Weert vergeleken met de scoutinggroepen 240 x 33,50 = € 8.040,- minder ontvangt;

-De turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert geen subsidie meer krijgt voor volwassenen;

-Een Ouderenvereniging wel subsidie krijgt voor Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO); -Jan van Weert, geen ouderenvereniging, 5 MBVO-groepen heeft maar geen subsidie krijgt van € 375,- per groep;

-Jan van Weert daardoor dus € 1.875,- minder krijgt vergeleken met ouderenverenigingen; -Jan van Weert MBVO heeft overgenomen van de gemeente inclusief leiding, wat hoge loonkosten per jaar met zich meebrengt;

-In verband met leeftijd een aantal leidinggevenden is moeten stoppen;

-Voor de komende jaren Jan van Weert voor een kostenpost van € 4.100,-/per jaar staat

(4 x ass. 4 x jury à 200,- 1x leiding à 900,- 1 x trainer/coach 1.600,-);

Wijzigt het voorstel in die zin dat turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert per jaar een vergoeding van € 33,50 per jeugdlid krijgt voor intensieve begeleiding en € 375,= per MBVO-groep.  En draagt het college op de nota en bijlagenota hierop aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag, Fractie PvdA, M. Zaaboul

7. Onderwerp: subsidie zwemverenigingen. Overwegende dat: 

• Zwemverenigingen subsidie ontvangen voor uren die die verenigingen huren voor reguliere zwemlessen;

• Nu wordt voorgesteld hiervoor de subsidie te schrappen (bladzijde 14 bijlagenota);

• Daardoor het kostendekkend tarief in plaats van het maatschappelijk tarief betaald moet worden voor de uren dat het bad wordt gehuurd voor zwemles;

• Als gevolg hiervan zwemlessen duurder worden;

• Daardoor voor ouders wiens kinderen zwemles volgen de lat hoger wordt gelegd om de kinderen zwemles te laten volgen;

• Het belangrijk is dat kinderen leren zwemmen vanwege de veiligheid;

Wijzigt het voorstel in die zin dat zwemverenigingen in 2017 en 2018 ongewijzigd de subsidie blijven ontvangen voor de uren die zij huren voor de reguliere zwemlessen. En draagt het college op:                               • de nota en bijlagenota hierop aan te passen;

• om samen met de zwemverenigingen en het zwembad tot een duurzame oplossing te komen en deze voor 2019 aan de raad voor te leggen.  en gaat over tot de orde van de dag,  Fractie PvdA, M. Zaaboul