Door op 23 november 2016

PvdA Weert Amendementen over Subsidie. (2)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 november 2016,

3. Onderwerp: Openbaar subsidieregister

Overwegende dat: • De gemeente Weert jaarlijks voor miljoenen Euro’s aan subsidies verstrekt;

• Het niet eenvoudig is voor de inwoners van Weert om goed inzicht te krijgen in alle door de gemeente Weert verstrekte subsidies;

• Publicatie van verstrekte subsidies de doelen van transparantie en toetsbaarheid van het bestuur bevordert;

• Diverse gemeenten jaarlijks een overzicht van verstrekte subsidies op hun website publiceren.

Verzoekt het College: • Om (verstrekte) subsidies die betrekking hebben op 2017 op te nemen in een openbaar subsidieregister en op de gemeentelijke website te publiceren. De volgende gegevens op te nemen in het openbaar subsidieregister:  o Taakveld/programma o Subsidieontvanger o Doel/activiteit o Subsidiebedrag;

• Dit openbaar subsidieregister jaarlijks te actualiseren;

• De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de termijn waarbinnen het openbaar subsidieregister kan worden gerealiseerd. en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie VVD W. van Eijk, Fractie DUS Weert C. Beenders-Van Dooren , Fractie PvdAM. Zaâboul,

4.Onderwerp: herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 Koren 

Overwegende dat:

– De verenigingen met volwassenkoren onevenredig hard worden getroffen door dit nieuwe subsidiestelsel omdat het vaste bedrag per jaar en de bijdrage voor seniorleden is komen te vervallen;

– Er onderscheid wordt gemaakt tussen volwassenkoren en jeugdkoren; – Dit onderscheid bij toneelverenigingen niet wordt gemaakt.

Wijzigt het voorstel als volgt: Toe te voegen bij Culturele verenigingen op bladzijde 13 van de nota bij grondslagen: Volwassenkoren; vast bedrag € 250,- . (toelichting: dit betekent in 2017 €4.500,= subsidie meer) En draagt het college op de nota en bijlagenota hier op aan te passen. en gaat over tot de orde van de dag, Fractie SP Weert K. Duijsters ,  Fractie DUS Weert C. Beenders-Van Dooren ,Fractie PvdA,   M. Zaâboul

5. Onderwerp: subsidies harmonieën, fanfares en schutterijen

Overwegende dat: • in de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 wordt voorgesteld de aanvullende subsidies per jeugdlid voor harmonieën, fanfares en schutterijen te handhaven;

• tevens als grondslag wordt gehandhaafd het hanteren van vaste subsidiebedragen per vereniging, maar deze te harmoniseren;

• de schutterijen er weliswaar v.w.b. hun schuttersactiviteiten door deze harmonisatie op achteruit gaan, maar hiermee kan worden ingestemd;

• het college echter eveneens voorstelt de subsidie per seniorlid voor harmonieën en fanfares te handhaven, maar voor muziekkorpsen van schutterijen te schrappen;

• het college daarnaast voorstelt de subsidie voor dirigents- en regisseurskosten in de huidige vorm te behouden;

• dit betekent dat muziekkorpsen van schutterijen maximaal 2000 euro dirigentskosten gesubsidieerd krijgen en harmonieën en fanfares maximaal 5000 euro;

• schutterijen hierdoor driedubbel worden geraakt;

• het handhaven van deze subsidie voor seniorleden bij harmonieën en fanfares wordt gemotiveerd door te stellen dat deze verenigingen gemiddeld een duur instrumentarium hebben;

• dit echter evenzeer voor muziekkorpsen van schutterijen geldt;

• muziekkorpsen van schutterijen ook te maken hebben met dirigents- en regisseurskosten;

• dit alles in de praktijk betekent dat de harmonieën en fanfares er behoorlijk op vooruit gaan en de schutterijen er flink op achteruit gaan;

• het maken van dit onderscheid tussen harmonieën en fanfares enerzijds en muziekkorpsen van schutterijen anderzijds in strijd is met de harmonisatiedoelstelling en het gelijkheidsbeginsel en derhalve niet wenselijk is;

Wijzigt de nota “Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017” als bedoeld sub 1 in het raadsvoorstel als volgt:

1. De 2e grondslag bij de culturele verenigingen op pagina 13 van de nota komt als volgt te luiden:

“Een aanvullende subsidie van € 20,- per seniorlid voor de harmonieën en fanfares en de schutterijen t.b.v. instrumentarium”,

2. De 4e grondslag bij de culturele verenigingen op pagina 13 van de nota komt als volgt te luiden: “Behoud van de subsidie voor dirigents- en regisseurskosten en aan alle harmonieën, fanfares en muziekkorpsen van schutterijen hiervoor maximaal 5000 euro als subsidiebedrag beschikbaar te stellen”, En draagt het college op de nota en bijlagenota hierop aan te passen. en gaat over tot de orde van de dag, Fractie PvdA, M. Zaaboul