17 mei 2013

Commentaar op de gemeentelijke nota ‘Evaluatie internationale samenwerking Weert – Hangzhou’

De PvdA Weert ziet niets liever dan initiatieven die leiden tot versterking van de economische positie en de werkgelegenheid in onze regio en wij twijfelen ook niet aan de goede bedoelingen en de integriteit van onze burgemeester. Maar als de wens de vader van de gedachte wordt komt de realiteitszin in het gedrang. Ik heb zelden een evaluatierapport gelezen dat met zoveel gebakken lucht toeschrijft naar een positief resultaat.

In de gemeenteraad is in december aan de orde het vaststellen van de Evaluatie internationale samenwerking Weert – Hangzhou (China) en daaruit voortvloeiende adviezen.  De eindconclusie van het evaluatierapport is  “Dat er meer dan voldoende toekomstperspectief in de samenwerking Weert –Hanzhou/Yuhang zit”. Dit wordt echter niet onderbouwd. Sterker nog. Een van de voorstellen is  “Door middel van een gestructureerd onderzoek inzicht krijgen in de daadwerkelijke kansen om tot een economische samenwerking tussen (de regio) Weert en Yuhang/Hangzhou te komen.”

Om inhoud te kunnen geven aan  bestuurlijke  en economische  samenwerking wordt gevraagd jaarlijks €30.000,- structureel  beschikbaar te stellen voor een jaarlijks bezoek aan Yuhang en de organisatie van een jaarlijks tegenbezoek door een delegatie uit Yuhang.

We hebben al  4 jaar contact met Yuhang en er is dus nog géén inzicht in de daadwerkelijke kansen om tot een economische samenwerking te komen! Herhaaldelijk wordt aangegeven dat een goede relatie met Chinezen begint met het winnen van vertrouwen en dat de ervaring van tientallen  andere steden is dat het gemiddeld 3 jaar kan duren voordat er een overeenkomst kan worden gesloten.   “Is het vertrouwen er eenmaal dan volgt het zaken doen als min of meer vanzelfsprekend”  toetert dit evaluatierapport. Maar nergens wordt concreet aangegeven welke andere steden het hier betreft, welke ervaringen daar zijn opgedaan of welke resultaten er onder welke condities zijn behaald.

Wel wordt een Brabantbreed samenwerkingsverband genoemd  waarbij in gezamenlijkheid relaties zijn aangegaan met enkele grote Chinese steden. En inderdaad,  In april 2012 kwam een 130 man sterke bestuurlijke – en handelsmissie terug uit China met  een rijke oogst aan contacten, veel contracten en de nodige bestuurlijke overeenkomsten. Maar dat is toch niet te vergelijken met een 4-koppige delegatie uit een provincieplaatsje als Weert?

Bree en Maaseik (België), waarmee we in 2009 een euregionale samenwerking zijn  aangegaan, hebben al ruim 13 jaar een relatie met de stad Yangzhou. Dan verwacht je toch inmiddels klinkende economische resultaten?  Het voorliggende evaluatierapport noemt er nog niet één! (Opvallend is het vermelden van de tentoonstelling ‘Het terracotta leger van Xi’an’ in Maaseik waarvan we inmiddels weten dat deze verlieslijdend was.)

Wel worden conclusies getrokken die het niveau van ‘algemeenheid’ of  ‘open deur’ niet overstijgen. Om er enkele te noemen:

–          China behoort tot de belangrijkste opkomende economieën in de wereld;
–          Een economische samenwerking met China dient als een uitgelezen kans gezien te worden;
–          Een hechte samenwerking met China biedt grote kansen voor de economie in onze regio;
–          De regio Hangzhou kan gezien worden als een economisch zeer interessant gebied;
–          Er zijn tal van organisaties en instellingen die ons verder kunnen helpen in een intensievere samenwerking.

Wat moet ik ermee?

Een andere conclusie luidt: “De sterke positie van Hangzhou heeft inmiddels geleid tot vele binnenlandse en buitenlandse investeringen en de vestiging van tal van grote bedrijven.”

Voor de duidelijkheid: Het betreft hier dus de economische ontwikkeling van Hangzhou zelf. Het gaat niet over investeringen door China in het buitenland.  Concrete vragen waarop wij graag antwoord zouden krijgen zijn:

–          Zijn er potentiele bedrijven in onze regio die zich in Hangzhou zouden kunnen en willen vestigen en zo ja wat is daarvan de winst voor onze regio?
–          Welke concrete samenwerkingsafspraken op economisch gebied streeft de gemeente Weert na?
–          Welke concrete aanwijzingen zijn er dat deze stedenband leidt tot exportkansen voor het regionale bedrijfsleven of opdrachten vanuit Hangzhou?
–          In hoeverre is het reëel te veronderstellen dat vanuit Hangzhou investeringen in onze regio worden gedaan?

Hangzhou heeft een band met ruim 30 steden all-over the world waaronder ook Den Haag. Waar zullen economisch gezien de beste samenwerkingskansen liggen, in de randstad met de grote stad Den Haag als aanjager of in de provincieplaats  Weert?

Vandaar mijn conclusie:
Zo spoedig mogelijk inzicht krijgen in de daadwerkelijke kansen.  Dit experiment niet structureel maar uiterlijk tot de geplande evaluatiedatum in 2015 financieren.  Tevens de mogelijkheid onderzoeken of het niet verstandiger is om aan te sluiten bij provinciale initiatieven. Maxime Verhagen  wordt binnenkort door de provincie Limburg ingezet als ambassadeur, adviseur en lobbyist en gaat Limburg helpen om buitenlandse bedrijven aan te trekken. “Met alle respect voor onze eigen mensen, maar een topper als hij kan dingen bereiken die we zelf niet kunnen. Hij kan Limburg economisch naar een hoger niveau helpen”  lees ik in De Limburger van 11 januari 2013. Goed voorbeeld (Brabant) doet goed volgen.

En als we dan nog even door de werkbezoeken vanaf 2009 lopen komen we tot het volgende:
14 t/m 18 oktober 2009 : Op voorspraak van de burgemeester van Bree deelname aan de International Sister City Mayors Conference met als thema ‘Culture’ en een bezoek aan Yuhang.
Resultaten:

 • Officiële ontmoetingen met loco-burgemeester en districtsbestuur;
 • Tal van mogelijkheden om de relatie te verdiepen; ( niet nader genoemd)
 • Een goed begin in het proces om te komen tot samenwerking; (kwalificatie ‘goed’ wordt niet onderbouwd)
 • Een eerste stap in de richting van een mogelijke verzustering; (wat houdt dat in ‘verzustering’?)
 • Op hoog niveau directe ingangen bij de 30 deelnemende steden; (Er is een lijst van deelnemende burgemeesters beschikbaar. Of zijn de contacten diepgaander van aard?)

27 t/m 30 maart 2012: Op uitnodiging van de burgemeester van Bree deelname aan de China International Import Expo en bezoek aan Yuhang.

Resultaten:

 • Verdere impulsen gegeven aan de relatie met de euregionale partners; (welke impulsen?)
 • Kennismaking met burgemeester van Yuhang mr. Zhu Hua zéér goed verlopen; (kwalificatie ‘zéér goed’ wordt niet onderbouwd)
 • Er zijn mogelijkheden om de relatie te verdiepen; (mogelijkheden worden niet benoemd)
 • Ideeën over tegenbezoek uitgewisseld; (5 dagen in augustus/september 2012)

11 juli 2012: kort tegenbezoek  delegatie district Yuhang o.l.v. locoburgemeester.

Het was de bedoeling  5 dagen naar Weert te komen. Het werd een programma voor een halve dag, snel ingepast in een 4 daagse Europa-zakenreis naar Spanje en Italië.

Resultaten:

 • Ook al is het bezoek kort het moet als zéér positief worden gezien; (kwalificatie ‘zéér positief’ wordt niet onderbouwd)
 • Uit alles bleek dat de gestelde doelen van dit tegenbezoek zijn gehaald; ( Kennismaken met Weert en de relatie versterken waren de doelen. Het ‘alles’ wordt niet nader omschreven)

10 t/m 14 oktober 2012: wederom bezoek aan de International Sister City Mayors Conference, nu met het thema “City and Leisure” en bezoek aan Yuhang. Deelnemers burgemeester Heijmans, wethouder Litjens, kabinetschef Lemmen en bedrijvencontactfunctionaris mevr. Bongers. De heer R. Jongen ging mee namens het Make-Tech platform en was op zoek naar techneuten met universitaire opleiding voor high-tech bedrijven zoals ASML.  De grootste delegatie tot nu toe.

Deelnemende gemeenten kregen tijdens de conferentie de gelegenheid om in een video van 60 seconden (ja u leest het goed, 60 seconden) hun stad en de vrijetijdsbesteding uit te dragen. Omdat de Weerter delegatie een dagdeel  doorreisde naar Yuhang hebben ze enkele seminars over leisure moeten missen. Maar er werd wel een vriendschapsboom herplant, een vuurwerkshow bezocht, gedineerd, een spetterende show van een beroemde dansgroep bekeken, een rondleiding door het gemeentearchief gedaan, een  tour door Yuhang gemaakt, een presentatie over Yuhang bijgewoond enz. enz.

Over de deelname van R. Jongen gaf burgemeester Heijmans tijdens het bezoek aan: “Dat hij een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven heeft meegenomen, zodat er grotere stappen in de samenwerking tussen het bedrijfsleven van Weert en Yuhang gezet kunnen worden.”

Resultaten:

 • De loco-burgemeester van Yuhang heeft in een brief aangegeven dat de tijd rijp is om tot een officiële verzustering over te gaan; (wat dit ook moge zijn?)
 • R. Jongen heeft concrete afspraken kunnen maken; (welke dit zijn wordt niet benoemd)
 • Trespa International heeft een bestuurlijke basis gelegd voor een verdere uitbouw van hun activiteiten in China; (Het bedrijf heeft al 2 nevenvestigingen in Beijing en Shanghai, de 2 grootste Chinese steden! Wat zou ‘een bestuurlijke basis van de gemeente Weert’ hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn?)

Nog een citaat uit het evaluatieverslag wil ik u niet onthouden:

“China verwacht dat er in 2020 jaarlijks zo’n 200 miljoen Chinezen op vakantie naar het buitenland gaan. Hierop moeten we inspelen door een actief promotie- en uitwisselingsbeleid. Door het stijgen van de welvaart en daarmee de groei van buitenlandse reizen kunnen en willen steeds meer Chinezen investeren of (luxe) aankopen doen in West Europa.”

Ziet u het al voor u: busladingen Chinezen in de Langstraat in Weert op zoek naar koopjes.
Laten we ophouden met deze flauwekul!

Groeten

Ton Adriaens