Door op 1 juni 2013

Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2013!

Voorzitter, de PvdA Weert kiest ervoor om een eerlijk en duidelijk verhaal te vertellen! Niet een half verhaal of een verhaal dat rooskleuriger lijkt dan het is. We hebben nu een voorjaarsnota voor ons liggen die niet het gehele verhaal omvat. Dat de effecten van de rijksbezuinigingen nog niet helder zijn kunnen wij begrijpen, maar er mag toch verondersteld worden dat bijvoorbeeld de financiële consequenties van het grondbedrijf, Weert 600 jaar en de Poort van Limburg inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zijn wij erg benieuwd naar de aan de jaarrekening 2012 gekoppelde nieuwe nota reserves en voorzieningen. Op deze wijze lopen wij achter de feiten aan en stellen wij een voorjaarsnota – al dan niet – vast waarin niet alle relevante zaken zijn verwerkt.

Het debat over de voorjaarsnota is – zoals door het college al aangegeven – niets meer en niets minder dan een richtinggevende behandeling; wetende dat er in de komende maanden heel veel op financieel gebied kan gebeuren. Wij kiezen als PvdA Weert er daarom ook voor om nu niet met voorstellen te komen die de wankele financiële positie van Weert verder aantasten. Wel willen we op basis van – goed – onderbouwde argumenten meedenken om in gezamenlijkheid met voorstellen te komen die de financiële positie van onze gemeente kunnen versterken. Ook willen we prioriteiten eventueel afvoeren waar we om financiële redenen of inhoudelijke redenen vanaf kunnen. De PvdA Weert wil daarom de prioriteitenlijst 2014 tegen het licht houden en schrappen of uitstellen waar dat kan.

Dat de voorjaarsnota een stuk is om niet vrolijk van te worden mag duidelijk zijn. Donkere wolken pakken zich samen boven de gemeente Weert. De rijksoverheid schuift bezuinigingen door naar de gemeenten. En de economische crisis speelt ook een rol. Externe factoren waar dit college vrij weinig aan kan doen. Maar ditzelfde college heeft zich laten leiden door de waan van de hoogconjunctuur en heeft te laat op de rem getrapt. Keuzes zijn consequenties en regeren is vooruitzien. De keuzes die zijn gemaakt hebben erin geresulteerd dat we op dit moment grote tekorten op diverse projecten en de grondexploitatie hebben. Als je te laat de signalen uit de markt oppikt en je beleid c.q. je uitgavenpatroon te laat bijstelt dan leidt dit tot grote tekorten. Als we een aantal tekorten optellen komen we uit op ongeveer 50 miljoen euro!

Wij kiezen als PvdA Weert voor de menselijke maat en zouden andere keuzes hebben gemaakt dan de keuzes die deze coalitie heeft gemaakt. Keuzes die onze gemeente met grote tekorten hebben opgezadeld.

De tekorten op de grondexploitatie zijn groot: € 40.000.000, – . Er zal in de jaarrekening een voorstel worden gedaan voor de dekking. Vooruitlopend daarop zullen wij een motie indienen om de meeropbrengsten die eventueel uit het grondbedrijf worden gegeneerd niet in de reserve grondbedrijf te laten terugvloeien maar in de – algemene – reserves. Dat is de juiste weg.

Voorzitter, wij hechten er waarde aan om een aantal zaken die voor onze partij belangrijk zijn hier onder de aandacht te brengen.

Goede gemeentelijke prestaties

Ten aanzien van de communicatie heeft het verleden geleerd dat hier nog een hele verbeterslag gemaakt kan worden. Kan het college op zeer korte termijn met een plan van aanpak komen om de communicatie met de Weerter inwoners te verbeteren? Het gaat dan niet alleen om de consequenties van de decentralisaties op het gebied van welzijn, sociale zaken en zorg, maar in de meest brede zin van het woord. Veel van de onvrede bij burgers kan ondervangen worden met een goede communicatie. Burgers vinden het vaak niet erg als er bepaalde veranderingen plaatsvinden, de gebrekkige communicatie levert vaak de grootste irritaties op.

Hogere kwaliteit dienstverlening

Communicatie en dienstverlening zijn componenten die met elkaar samenhangen. U bent ambitieus en kiest ervoor om in 2014 te streven naar 90% tevredenheid op alle onderdelen van de dienstverlening. De realiteit is echter dat wij in 2012 slechter scoorden dan in 2010 (de nulmeting). Hoe gaat u deze enorme inhaalslag realiseren?

Meer veiligheid

Zowel het RIEC als het veiligheidshuis zijn belangrijk gebleken voor verschillende veiligheidspartners. Is er al zicht op de wijze waarop de verdere financiering van het RIEC vanaf 2014 plaats zal vinden? En van het veiligheidshuis vanaf 2015?

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de jeugdrisicogroep? Loopt het project op schema en kunnen er eventueel al positieve resultaten gemeld worden?

Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid

Creëer als gemeente een goed vestigingsklimaat. Een klimaat waar de lijnen kort en praktisch zijn, maar waar evengoed een zorgvuldige afweging plaatsvindt. Neem de kansen die zich voordoen en stimuleer en ondersteun ondernemers.

De uitbreiding bij de Roermondseweg en de verkeersaanpassingen hebben het gebied nu al een positievere uitstraling gegeven. Maar we zijn er nog lang niet; het is nu tijd om meters te maken. Wees positief ten opzichte van kansen en mogelijkheden die zich voordoen ook al passen ze bijvoorbeeld in eerste instantie niet in het bestemmingsplan of de branchering.

Beter afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief

Het wordt nu echt tijd dat de gemeente echte keuzes gaat maken op het gebied van woningbouw. De woningbouwprogramma’s dienen aangepast te worden. De vraag vanuit de markt moet hierin leidend zijn. Kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Uitgangspunt zou moeten zijn om onze eigen grondposities zo goed mogelijk in de markt weg te zetten en te stoppen met uitbreidingslocaties.

Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Als we kijken naar de locatie van het huidige stadhuis dan moet deze locatie zo snel mogelijk worden ingevuld. Je moet zorgvuldig te werk gaan, maar de gemeente mag niet op de rem gaan staan. Wij dienen daarom een motie in over het Beekstraatkwartier. Hierin stellen wij voor om op zeer korte termijn te komen met een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers in dit gebied. De visie op het stadshart dient naar achteren te worden geschoven. Er is voor dit gebied – alleen al aan plannen – voor ruim € 800.000, – uitgegeven en we staan nog steeds met lege handen. Eerst de tijdelijke invulling. Als dat is afgerond is het tijd om het volgende op te pakken en te kijken of de tijd rijp is om de visie op het stadshart verder gestalte te geven. Er ligt nu geen potentie in dit gebied.

Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf

In de 1ste financiële rapportage 2013 wordt ons medegedeeld dat de parkeerinkomsten achterblijven bij de raming. Eigenlijk weten we al enkele jaren dat deze inkomsten afnemen door minder betalers op de daarvoor ingerichte parkeerterreinen of straten. Die tendens is al zichtbaar sinds 2011 en 2012. Structureel wordt er ook meer begroot dan feitelijk haalbaar is.

Dat is hopen tegen beter weten in. De PvdA Weert heeft al vele jaren gewaarschuwd dat parkeerinkomsten niet gebruikt moeten worden om een begroting sluitend te maken. Het wordt echt tijd dat het parkeerbedrijf ingezet gaat worden om dit in de hand te krijgen. We zien het nog steeds niet zitten om in deze tijd een miljoen te investeren in achteraf parkeren.

Daarvoor moeten de parkeertarieven namelijk omhoog, terwijl we structureel lagere parkeerinkomsten zien. Dan is het opnieuw de afweging waard om niet te kiezen voor deze investering.

Tot slot

Voorzitter, uit een interne memo bleek dat wethouder Cardinaal moeite had om de voorjaarsnota over de bühne te krijgen. Wij hebben er moeite mee om de voorjaarsnota zoals die nu voorligt vast te stellen. Wij kiezen er dan ook voor – om vanwege de beperkte informatie die deze voorjaarsnota biedt – kennis te nemen van deze voorjaarsnota.

De PvdA Weert wil haar waardering en dank uitspreken voor de inzet en de ondersteuning van het ambtelijk apparaat, de griffie, de bodes en de beveiliging.

Weert, 31 mei 2013

PvdA fractie Weert