Door op 8 november 2013

Aangenomen PvdA moties tijdens de begrotingsbehandeling

Tijdens de behandeling van de begroting 2014 zijn door de PvdA fractie Weert een aantal moties ingediend.
Wij kunnen dan ook trots vertellen dat onze motie om de Weerter Ereburgers en Weertenaren met een penning van verdienste op de gemeentelijke website te vermelden – om op deze wijze onze waardering te uiten – unaniem is aangenomen.
– Onze motie om de communicatie van de gemeente – zowel intern als extern – te verbeteren is bijna unaniem aangenomen (m.u.v. Fractie van de Loo).
– Samen met Weert Lokaal hebben we een motie ingediend om van Weert een schaliegasvrije gemeente te maken. Ook deze motie is unaniem door de Weerter gemeenteraad aangenomen.
– Jammer is het dat de motie die we samen met D’66 hebben ingediend om de maatschappelijke stage geheel of gedeeltelijk te behouden met een kleine meerderheid van 13-14 is verworpen.
– Het is een mooi resultaat dat de volledige gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van de PvdA om een projectsubsidie aan het Sint Martinusmonument beschikbaar te stellen.